BusinessCorporate

Byggesøknad tilbygg – en guide til hva prosessen er med kommunen

Byggesøknad tilbygg – en veiledning

Ønsker du å utvide boligen din? Har du ønske om å føre opp et tillegg til hytten din? Hva gjelder når du ønsker å utvide huset med en hybel? Alt dette defineres som tilbygg. Les videre I denne artikkelen hvor vi gir en kortfattet innføring prosessene du må følge ved et tilbygg.

Hva er et tilbygg?

Tilbygg vil si en utvidelse av et bygg hvor det bygges utover. Med andre ord øker bygningens grunnflate (BYA). Dette forveksles ofte med et påbygg, som er en utvidelse der det bygges i høyden.

Hva kan bygges uten søknad?

Tilbygg som er opptil 15 m2 kan oppføres uten søknad dersom følgende krav i SAK 10 §4-1 er oppfylt:

 • Det må ikke være større enn 15m2 i areal (samlet BRA/BYA).
 • Det må være i overensstemmelse med plan- og bygningsloven, gjeldende plan (kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan/bebyggelsesplan), vegloven og jernbaneloven.
 • Er tilbygget ikke i overensstemmelse med gjeldende lover, regler og planer kan det søkes om dispensasjon. Hvis det søkes om unntak og søknaden innvilges, kreves ingen byggesøknad.
 • Det må være minst 4 meter til nabogrense (dersom ikke reguleringsplanen sier noe annet).
 • Tilbygget skal være understøttet og det må ikke overstige to etasjer eller plan for den eksisterende bygningen.
 • Tilbygget må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger i bakken.
 • Tilbygget må ikke inneholde en egen selvstendig boenhet.
 • Bygningens godkjente formål kan ikke endres med et tilbygg, dvs. en bygning som kun har tilleggsdel fra før bare kan utvides med tilleggsdel. En garasje kan derfor utvides med en bod, men ikke med et soverom eller annet rom for varig opphold.

Byggesøknad uten ansvarsretter, tilbygg opptil 50 m2

Du kan søke uten ansvarlige foretak. Du som tiltakshaver kan selv være ansvarlig for alle deler, fra byggesøknad til oppføring, i prosessen. Dette forutsetter at tilbyggets fotavtrykk (BYA) og bruksareal (BRA) ikke overskrider 50 m2. Du kan heller ikke søke for flere tilbygg, søknaden skal gjelde for ett enkelt tilbygg.

 Følgende dokumenter er obligatoriske ved innsendelse til kommunen:

 • Følgebrev adressert til kommunen
 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsretter
 • Gjenpart av nabovarslingen. Må inkludere kvittering som viser hvem som har blitt nabovarslet om hva. I tillegg eventuelle nabomerknader og kommentarer til disse.
 • Situasjonsplan/situasjonskart i målestokk
 • Tegninger: fasadetegninger (med terrenglinjer), plantegninger og snittegninger
 • Estetisk redegjørelse

Byggesøknad med krav til ansvarsretter, tilbygg over 50 m2

Kvalifiserte foretak må ivareta alle deler av prosjektet om tilbygget er over 50 m2 (BYA og BRA). Områder som foretaket eller foretakene skal besørge er: prosjektering, byggesøknad, utførelse og eventuell kontroll. (Foretakene behøver ikke ha sentral godkjenning.)

Fagområder som vanligvis må prosjekteres:

 • Arkitektonisk utforming (tegninger/estetikk og romløsning)
 • Grunnarbeid (geoteknikk, fagområdet kan legges under konstruksjonssikkerhet)
 • Tømrerarbeid (konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk(radon))
 • Mur- og betongarbeid (bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet)
 • Våtrom (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)
 • Rørarbeid (kun om tilbygget skal inneholde våtrom)
 • Brannkonsept (brannsikring mot eventuelle tilstøtende bruksenheter)

Følgende dokumenter er obligatoriske ved innsendelse til kommunen:

 • Følgebrev adressert til kommunen
 • Søknad om tillatelse til tiltak med ansvar
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer
 • Gjenpart av nabovarslingen. Må inkludere kvittering som viser hvem som har blitt nabovarslet om hva. I tillegg eventuelle nabomerknader og kommentarer til disse.
 • Situasjonskart/situasjonsplan i målestokk
 • Tegninger: fasadetegninger (med terrenglinjer), plantegninger og snittegninger
 • Gjennomføringsplan
 • Erklæring om ansvarsrett og samsvarserklæring
 • Estetisk redegjørelse

Byggesøknad tilbygg

Et tilbygg er en utvidelse av et byggverk der man bygger utover. Man øker bygningens grunnflate (BYA) på bakken, og eksempler på tilbygg er nytt inngangsparti eller en ny veranda.

Tilbygg må ikke forveksles med «påbygg». Et påbygg, der man bygger i høyden, krever byggesøknad med ansvarsretter, men dette er ikke alltid tilfellet med et tilbygg.

Tilbygg unntatt søknadsplikt

Det er lovmessig adgang for at tilbygg opptil 15 m2 kan oppføres uten søknad. Det kan også settes opp et tilbygg med areal som er større enn 15 m2 til en frittliggende bygning. Dette forutsetter at det samlede arealet på eksisterende bygning og tilbygget ikke overskrider grensen på 50 m2.

Dette gjelder tilbygg som tilfredsstiller følgende krav (men merk at listen ikke er uttømmende):

 • Det må være i samsvar med plan- og bygningsloven, kommuneplanen, reguleringsplanen (og/eller) bebyggelsesplan, vegloven og jernbaneloven. Hvis det søkes dispensasjon, og søknaden innvilges, kreves ikke byggesøknad.
 • Arealet må ikke være større enn 15 m2 (samlet BRA/BYA), og det må være såkalt understøttet (dvs. ha eget bæresystem).
 • Det kan ikke ha mer enn to etasjer, og kan heller ikke overstige plan på det eksisterende byggverket.
 • Det kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet, og kan ikke medføre at det opprettes ny boenhet.
 • Det kan ikke medføre at godkjent formål for bygningen endres. Med andre ord en bygning som kun har tilleggsdel fra før kan bare utvides med tilleggsdel.

Byggesøknad for tilbygg inntil 50 m2, uten krav til ansvarsretter

Dersom tilbygget ikke oppfyller kriteriene i SAK 10 § 4-1 for tilbygg som er unntatt søknadsplikt, må tilbygget omsøkes. Dersom tilbyggets areal (BYA) og bruksareal (BRA) ikke overskrider 50 m2 er det adgang for at dette gjøres uten ansvarlige foretak.

Tiltakshaver selv være ansvarlig for alle deler av prosessen, helt fra byggesøknad til oppføring.

Unntaket fra krav til ansvarsretter gjelder for ett enkelt tilbygg, dvs. at søknaden ikke kan inkludere flere tilbygg.

Byggesøknad for tilbygg over 50 m2, krav til ansvarsretter

Er tilbygget over 50 m2 (BRA og/eller BYA) skal alle deler av prosjektet ivaretas av såkalte kvalifiserte foretak. Foretak skal besørge prosjektering, byggesøknad, utførelse og eventuell uavhengig kontroll.

Konklusjon – hjelp med byggesøknad

Denne artikkelen ga en kortfattet oversikt over prosessen knyttet til byggesøknad tilbygg. For bistand med byggesøknad tilbygg og prosessen med kommunen kan en kvalifisert fagperson, f.eks. en arkitekt, ofte sørge for at prosessen blir både enklere og mer effektiv.

Also Read: Whiteboard Animation Tips – Create Animated Videos